‘who w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘who w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

who's → who is, → who has

who [Brit huː, hʊ, Am hu] ZAIMEK Who is translated by qui.
In questions qui on its own as the object of a verb requires inversion of the verb: who did he call? = qui a-t-il appelé? but qui followed by est-ce que or est-ce qui needs no inversion: qui est-ce qu'il a appelé? Note, however, that the form il a appelé qui? is also used in spoken French.
For particular usages see the entry below.

1. who (interrogative):

Tłumaczenia dla hasła ‘who w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘who w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘who w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. who's = who is, is

2. who's = who has, has

Zobacz też is, have, has

is 3rd pers sing of to be

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?

has 3rd pers sing of have

Zobacz też whose, whom

WHO [ˈdʌblju:eɪtʃˌəʊ, Am -ˈoʊ] RZECZOW. no pl

Tłumaczenia dla hasła ‘who w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘who Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

‘who Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文