“neither w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła “neither w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.neither [Brit ˈnʌɪðə, ˈniːðə, Am ˈniðər, ˈnaɪðər] SPÓJNIK When used as co-ordinating conjunctions neither…nor are translated by ni…ni: she speaks neither English nor French = elle ne parle ni anglais ni français; he is neither intelligent nor kind = il n'est ni intelligent ni gentil; neither tea, nor milk = ni (le) thé, ni (le) lait. Note that the preceding verb is negated by ne.
For examples and further uses see I. 1. below.
When used as a conjunction to show agreement or similarity with a negative statement, neither is translated by non plus: ‘I don't like him’—‘neither do I’ = ‘je ne l'aime pas’—‘moi non plus’; ‘he's not Spanish’—‘neither is John’ = ‘il n'est pas espagnol’—‘John non plus’; ‘I can't sleep’—‘neither can I ’ = ‘je n'arrive pas à dormir’—‘moi non plus’.
When used to give additional information to a negative statement neither can often be translated by non plus preceded by a negative verb: she hasn't written, neither has she telephoned = elle n'a pas écrit, et elle n'a pas téléphoné non plus; I don't wish to insult you, but neither do I wish to lose money = je ne veux pas vous offenser, mais je ne souhaite pas non plus perdre de l'argent.
For examples and further uses see I. 2. below.

II.neither [Brit ˈnʌɪðə, ˈniːðə, Am ˈniðər, ˈnaɪðər] CZŁ. OKR.

III.neither [Brit ˈnʌɪðə, ˈniːðə, Am ˈniðər, ˈnaɪðər] ZAIMEK

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła “neither w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

“neither w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła “neither w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła “neither w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

“neither Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文