Dry w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Dry w angielski»francuski słowniku

I.dry [Brit drʌɪ, Am draɪ] RZECZOW. Brit POL

1. dry (not wet or moist):

I.blow-dry [Brit ˈbləʊdrʌɪ, Am ˈbloʊdraɪ] RZECZOW.

tumble-dry [Brit tʌmb(ə)lˈdrʌɪ, Am ˈtəmbəlˌdraɪ] CZASOW. przech.

I.drip-dry [Brit ˌdrɪpˈdrʌɪ, Am ˈdrɪp ˈˌdraɪ] PRZYMIOT.

II.drip-dry [Brit ˌdrɪpˈdrʌɪ, Am ˈdrɪp ˈˌdraɪ] CZASOW. przech.

II.dry off CZASOW. [Brit drʌɪ -, Am draɪ -] (dry off [sb/sth], dry [sb/sth] off)

II.dry out CZASOW. [Brit drʌɪ -, Am draɪ -] (dry out [sth/sb], dry [sth/sb] out)

Dry w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Dry w angielski»francuski słowniku

I.dry <-ier, -iest [or -er, est]> [draɪ] PRZYMIOT.

II.dry <dries [or -s]> [draɪ] RZECZOW. Aus (dried season)

Dry Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文