Fool w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Fool w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. fool (silly person):

idiot/-e m/ż (to do de faire)
(the) more fool you inf!

II.fool [Brit fuːl, Am ful] PRZYMIOT. attr Am inf

I.fool about CZASOW. [Brit fuːl -, Am ful -] inf Brit, fool around CZASOW. inf Brit (fool around)

II.fool about CZASOW. [Brit fuːl -, Am ful -] inf Brit, fool around CZASOW. inf Brit (fool around with [sb/sth])

Tłumaczenia dla hasła Fool w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Fool w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Fool w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
idiot(e) m (ż)

Tłumaczenia dla hasła Fool w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Fool Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

what a fool I am!
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文