alter w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła alter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.alter [Brit ˈɔːltə, ˈɒltə, Am ˈɔltər] CZASOW. nieprzech.

alter ego [Brit ˌɒltər ˈiːɡəʊ, Am ˈˌɔltə ˈriɡoʊ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła alter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

alter w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła alter w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła alter w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文