boiled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła boiled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hard-boiled [Brit ˌhɑːdˈbɔɪld, Am ˈhɑrd ˈˌbɔɪld] PRZYMIOT.

II.boil up CZASOW. [Brit bɔɪl -, Am bɔɪl -] (boil up [sth], boil [sth] up)

III.boil down CZASOW. [Brit bɔɪl -, Am bɔɪl -] (boil down [sth], boil [sth] down)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła boiled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boiled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła boiled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła boiled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boiled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

dur(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文