broke w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła broke w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też break

5. break (pause) (gen):

break SCHOOL
give us a break inf!

II.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. przech.

1. break (damage):

3. break (interrupt):

III.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. nieprzech.

5. break (pause) (gen):

break SCHOOL
give us a break inf!

II.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. przech.

1. break (damage):

3. break (interrupt):

III.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. nieprzech.

break in CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break [sth] in) (break [sb] in)

II.break down CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break [sth] down, break down [sth])

II.break off CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break off [sth], break [sth] off)

II.break up CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break [sth] up, break up [sth]) (split up)

Tłumaczenia dla hasła broke w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

broke w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła broke w angielski»francuski słowniku

Zobacz też break

Zwroty:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

Zwroty:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

1. break off (separate):