bumped w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bumped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bump into CZASOW. [Brit bʌmp -, Am bəmp -] (bump into [sb/sth]) (collide)

II.bump into CZASOW. [Brit bʌmp -, Am bəmp -] (to bump into [sb] inf) (meet)

5. bump Am (raise) inf → bump up

Zobacz też bump up

I.bump off CZASOW. [Brit bʌmp -, Am bəmp -] inf (bump off [sb], bump [sb] off)

Tłumaczenia dla hasła bumped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bumped w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bumped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bumped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bumped Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文