buy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła buy w angielski»francuski słowniku

II.buy <prét, part passé bought> [Brit bʌɪ, Am baɪ] CZASOW. przech.

I.buy in CZASOW. [Brit bʌɪ -, Am baɪ -] Brit (buy [sth] in, buy in [sth])

I.buy out CZASOW. [Brit bʌɪ -, Am baɪ -] (buy [sb] out, buy out [sb])

I.buy up CZASOW. [Brit bʌɪ -, Am baɪ -] (buy up [sth], buy [sth] up)

I.buy off CZASOW. [Brit bʌɪ -, Am baɪ -] (buy [sb] off, buy off [sb])

buy-to-let [Brit ˌbʌɪtəˈlɛt, Am ˌbaɪdəˈlɛt] RZECZOW.

buy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła buy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to buy a pig in a poke pej

Tłumaczenia dla hasła buy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

buy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to buy a pig in a poke pej
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文