cancel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cancel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.cancel <part prés cancelling,, canceling, Am prét, part passé cancelled, canceled Am > [Brit ˈkans(ə)l, Am ˈkænsəl] CZASOW. przech.

4. cancel MAT → cancel out

II.cancel <part prés cancelling,, canceling, Am prét, part passé cancelled, canceled Am > [Brit ˈkans(ə)l, Am ˈkænsəl] CZASOW. nieprzech.

2. cancel MAT → cancel out

Zobacz też cancel out

II.cancel out CZASOW. [Brit ˈkans(ə)l -, Am ˈkænsəl -] (cancel out [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cancel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cancel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cancel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cancel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cancel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文