catching w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła catching w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

catching [Brit ˈkatʃɪŋ, Am ˈkætʃɪŋ] PRZYMIOT. MED

II.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] CZASOW. przech.

14. catch SPORT → catch out

15. catch (trick) → catch out

16. catch (manage to reach) → catch up

III.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też catch up, unawares, short, foot, cut short, cold, chill, catch out, balance

II.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb/sth] up)

III.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

unawares [Brit ʌnəˈwɛːz, Am ˌənəˈwɛrz] PRZYSŁ.

2. short ELEC → short circuit

1. short (not long-lasting):

IV.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] PRZYSŁ. (abruptly)

VII.short [Brit ʃɔːt, Am ʃɔrt] CZASOW. przech., nieprzech.

short ELEC → short circuit

1. foot ANAT:

à pied
my foot inf!
mon œil! inf

I.cut short CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut short [sth], cut [sth] short)

II.cut short CZASOW. [Brit kʌt -, Am kət -] (cut [sb] short)

1. cold (chilly):

I.catch out CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb] out)

I.balance [Brit ˈbal(ə)ns, Am ˈbæləns] RZECZOW.

1. balance (stable position):

balance lit, fig

II.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb/sth] up)

III.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

catch-up [Brit ˈkatʃʌp, Am ˈkætʃˌəp] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła catching w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

catching w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła catching w angielski»francuski słowniku

catching Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文