drug w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła drug w angielski»francuski słowniku

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] CZASOW. przech.

sulpha drug Brit, sulfa drug Am [Brit ˈsʌlfə drʌɡ] RZECZOW.

drug-driving [ˌdrʌɡˈdraɪvɪŋ, Amˌdrəɡˈdraɪvɪŋ] RZECZOW.

drug w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła drug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła drug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

drug Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

drug Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła drug w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文