expenses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła expenses w angielski»francuski słowniku

I.expense [Brit ɪkˈspɛns, ɛkˈspɛns, Am ɪkˈspɛns] RZECZOW.

1. expense (cost):

frais mpl

III.expense [Brit ɪkˈspɛns, ɛkˈspɛns, Am ɪkˈspɛns]

nonrecurring expenses [Brit nɒnrɪˈkəːrɪŋ ɪkˌspɛnsɪz] RZECZOW. npl

expenses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła expenses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła expenses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

expenses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文