experiencing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła experiencing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] RZECZOW.

1. experience (expertise):

II.experience [Brit ɪkˈspɪərɪəns, ɛkˈspɪərɪəns, Am ˌɪkˈspɪriəns] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła experiencing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

experiencing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła experiencing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.experience [ɪkˈspɪərɪəns, Am -ˈspɪrɪ-] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła experiencing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

experiencing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

experiencing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文