faster w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła faster w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.fast [Brit fɑːst, Am fæst] RZECZOW. (abstinence)

1. fast (rapidly):

minute! inf

IV.fast [Brit fɑːst, Am fæst] CZASOW. nieprzech. (abstain from food)

fast-growing [Brit ˈfɑːstˌɡrəʊɪŋ, Am ˌfæstˈɡroʊɪŋ] PRZYMIOT.

fast-flowing [ˌfɑːstˈfləʊɪŋ, Amˌfæst-] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła faster w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

faster w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła faster w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.fast1 <-er, -est> [fɑ:st, Am fæst] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła faster w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

faster Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

faster z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła faster w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文