flip w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła flip w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.flip [Brit flɪp, Am flɪp] WYKRZYK. inf Brit

IV.flip <part prés flipping; prét, part passé flipped> [Brit flɪp, Am flɪp] CZASOW. przech.

V.flip <part prés flipping; prét, part passé flipped> [Brit flɪp, Am flɪp] CZASOW. nieprzech. inf

flip-flop [Brit ˈflɪpflɒp, Am ˈflɪp flɑp] RZECZOW.

I.flip over CZASOW. [Brit flɪp -, Am flɪp -] (flip over)

II.flip over CZASOW. [Brit flɪp -, Am flɪp -] (flip [sth] over, flip over [sth])

Tłumaczenia dla hasła flip w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flip w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła flip w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła flip w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

flip Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文