forbid w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła forbid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.forbid <part prés forbidding, prét forbad, forbade, part passé forbidden> [Brit fəˈbɪd, Am fərˈbɪd] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
God forbid inf!

Tłumaczenia dla hasła forbid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

forbid w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła forbid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła forbid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

forbid Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文