friends w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła friends w angielski»francuski słowniku

1. friend (person one likes):

ami/-e m/ż (of de)
devenir ami/-e m/ż avec qn
être ami/-e m/ż avec qn

III.friend [Brit frɛnd, Am frɛnd] CZASOW. przech. inf (befriend on the Internet)

friend zone [ˈfrɛnd zəʊn, Amˈfrɛnd ˌzoʊn] RZECZOW. inf

friends w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła friends w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. friend (person):

ami(e) m (ż)
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła friends w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ami(e)

friends Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

friends Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła friends w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文