going w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła going w angielski»francuski słowniku

I.going [Brit ˈɡəʊɪŋ, Am ˈɡoʊɪŋ] RZECZOW.

II.going [Brit ˈɡəʊɪŋ, Am ˈɡoʊɪŋ] PRZYMIOT.

Zobacz też coming

I.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] RZECZOW.

II.coming [Brit ˈkʌmɪŋ, Am ˈkəmɪŋ] PRZYMIOT.

going-over <pl goings-over> [Brit, Am ˈˌɡoʊɪŋ ˈˌoʊvər] RZECZOW. inf

ocean-going [Brit ˈəʊʃ(ə)nɡəʊɪŋ, Am ˈoʊʃ(ə)nˌɡoʊɪŋ] PRZYMIOT.

1. go (move, travel):

aller (from de, to à, en)
who goes there? MILIT

2. go (on specific errand, activity):

18. go (extend in depth or scope):

III.go <pl goes> [Brit ɡəʊ, Am ɡoʊ] RZECZOW.

1. go Brit:

à qui le tour?
he's all go inf!
it's all the go inf!
that was a near go inf!
to go off on one Brit inf
to go off like a frog in a sock Aus inf event:
there you go inf!
don't go there slang

Zobacz też public, private, keep

I.public [Brit ˈpʌblɪk, Am ˈpəblɪk] RZECZOW.

II.public [Brit ˈpʌblɪk, Am ˈpəblɪk] PRZYMIOT.

public/-ique

I.private [Brit ˈprʌɪvət, Am ˈpraɪvɪt] RZECZOW.

III.private [Brit ˈprʌɪvət, Am ˈpraɪvɪt] PRZYMIOT.

II.keep <prét, part passé kept> [Brit kiːp, Am kip] CZASOW. przech.

1. keep (cause to remain):

III.keep <prét, part passé kept> [Brit kiːp, Am kip] CZASOW. nieprzech.

I.go on at CZASOW. [Brit ɡəʊ -, Am ɡoʊ -] (go on at [sb])

going w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła going w angielski»francuski słowniku

going Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)