good w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła good w angielski»francuski słowniku

2. good (benefit):

III.good <comp better, superl best> [Brit ɡʊd, Am ɡʊd] PRZYMIOT.

1. good (enjoyable):

15. good (competent):

good-humoured Brit, good-humored Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːməd, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərd] PRZYMIOT.

good-humouredly Brit, good-humoredly Am [Brit ˌɡʊdˈhjuːmədli, Am ˈɡʊdˌ(h)jumərdli] PRZYSŁ.

good-naturedly [Brit ˌɡʊdˈneɪtʃədli, Am ˈɡʊd ˈˌneɪtʃərdli] PRZYSŁ.

good-natured [Brit ˌɡʊdˈneɪtʃəd, Am ɡʊdˈneɪtʃərd] PRZYMIOT.

feel-good [Brit ˈfiːlɡʊd, Am ˈfilɡʊd] RZECZOW. pej

good w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła good w angielski»francuski słowniku

to have (got) it good inf

I.good-looking <more good-looking, most good-looking [or better-looking, best-looking]> PRZYMIOT.

good Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文