hand w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hand w angielski»francuski słowniku

1. hand ANAT:

main ż
hands off inf!
pas touche! inf
hands off inf!

7. hand (possession):

hand-dryer, hand-drier [Brit ˈhanddrʌɪə, Am ˈhændˌdraɪ(ə)r] RZECZOW.

hand-knit [Brit handˈnɪt, Am hæn(d)ˈnɪt], hand-knitted [Am ˌhændˈnɪdəd] PRZYMIOT.

first-hand [Brit ˌfəːstˈhand, Am ˌfərstˈhænd] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

I.hand in CZASOW. [Brit hand -, Am hænd -] (hand [sth] in, hand in [sth])

hand w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hand w angielski»francuski słowniku

1. hand (limb joined to arm):

main ż

2. hand (responsibility, control):

Zwroty:

hand Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to hand sb a line, to hand a line to sb pej inf
on the one hand ..., on the other (hand) ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文