hanging w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hanging w angielski»francuski słowniku

I.hanging [Brit ˈhaŋɪŋ, Am ˈhæŋɪŋ] RZECZOW.

II.hanging [Brit ˈhaŋɪŋ, Am ˈhæŋɪŋ] PRZYMIOT. LAW

I.hang [Brit haŋ, Am hæŋ] RZECZOW. (way something hangs) (of curtain, garment)

II.hang <prét, part passé hung> [Brit haŋ, Am hæŋ] CZASOW. przech.

III.hang <prét, part passé hung> [Brit haŋ, Am hæŋ] CZASOW. nieprzech.

1. hang (be suspended):

to get the hang of sth inf/of doing , inf
tu as pigé inf
hang it all inf!
zut! inf
hang John inf!
hanged if I know inf!
sb/sth can go hang , let sb/sth go hang Brit inf
well I'll be hanged inf, dated!

Zobacz też sheep

Zobacz też hang about

hanging w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hanging w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła hanging w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

hanging Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文