held w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła held w angielski»francuski słowniku

held [Brit hɛld, Am hɛld] CZASOW. pt CZASOW. pp

held → hold

Zobacz też hold

I.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] CZASOW. przech.

II.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] CZASOW. nieprzech.

I.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] CZASOW. przech.

II.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też take, seize, grasp, grab, catch up, catch out, catch

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. przech.

4. take (carry along):

9. take (accept):

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. nieprzech.

II.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] CZASOW. przech.

III.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] CZASOW. nieprzech.

II.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb/sth] up)

III.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

I.catch out CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb] out)

II.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] CZASOW. przech.

14. catch SPORT → catch out

15. catch (trick) → catch out

16. catch (manage to reach) → catch up

III.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] CZASOW. nieprzech.

II.hold off CZASOW. [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sb] off, hold off [sb])

II.hold up CZASOW. [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sb/sth] up, hold up [sb/sth])