him w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła him w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

him [Brit hɪm, Am hɪm] ZAIMEK When used as a direct object pronoun, him is translated by le ( l' before a vowel). Note that the object pronoun normally comes before the verb in French: I know him = je le connais; I've already seen him = je l'ai déjà vu.
In imperatives, the direct object pronoun is translated by le and comes after the verb: catch him! = attrape-le (note the hyphen).
When used as an indirect object pronoun, him is translated by lui: I've given him the book = je lui ai donné le livre; I've given it to him = je le lui ai donné.
In imperatives, the indirect object pronoun is translated by lui and comes after the verb: phone him! = téléphone-lui; give it to him = donne-le-lui (note the hyphens).
After prepositions and after the verb to be the translation is lui: she did it for him = elle l'a fait pour lui; it's him = c'est lui.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
hark at him/her inf! hum

Tłumaczenia dla hasła him w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

him w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła him w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła him w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

him Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文