hold w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła hold w angielski»francuski słowniku

I.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] CZASOW. przech.

II.hold <prét, part passé held> [Brit həʊld, Am hoʊld] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też take, seize, grasp, grab, catch up, catch out, catch

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. przech.

4. take (carry along):

9. take (accept):

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. nieprzech.

II.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] CZASOW. przech.

III.grab <part prés grabbing; prét, part passé grabbed> [Brit ɡrab, Am ɡræb] CZASOW. nieprzech.

II.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb/sth] up)

III.catch up CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sth] up in) (tangle)

I.catch out CZASOW. [Brit katʃ -, Am kætʃ, kɛtʃ -] (catch [sb] out)

II.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] CZASOW. przech.

14. catch SPORT → catch out

15. catch (trick) → catch out

16. catch (manage to reach) → catch up

III.catch <prét, part passé caught> [Brit katʃ, Am kætʃ, kɛtʃ] CZASOW. nieprzech.

I.take hold CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take hold)

II.hold out CZASOW. [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sth] out, holdout [sth])

I.hold over CZASOW. [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sth] over, hold over [sth])

I.hold down CZASOW. [Brit həʊld -, Am hoʊld -] (hold [sb/sth] down, hold down [sb/sth])

hold w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła hold w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

gardez la ligne! Québec
to hold the stage [or Brit, Aus floor]