itself w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła itself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

itself [Brit ɪtˈsɛlf, Am ɪtˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, itself is translated by se ( s' before a vowel or mute h): the cat hurt itself = le chat s'est fait mal; a problem presented itself = un problème s'est présenté.
When used for emphasis itself is translated by lui-même when standing for a masculine noun and elle-même when standing for a feminine noun: the car itself was not damaged = la voiture elle-même n'était pas endommagée.
For examples and particular usages see the entry below.
For uses with prepositions ( by itself etc.) see 3. below.

I.manifest [Brit ˈmanɪfɛst, Am ˈmænəˌfɛst] RZECZOW.

II.manifest [Brit ˈmanɪfɛst, Am ˈmænəˌfɛst] PRZYMIOT.

II.spend <prét, part passé spent> [Brit spɛnd, Am spɛnd] CZASOW. przech.

III.spend <prét, part passé spent> [Brit spɛnd, Am spɛnd] CZASOW. nieprzech.

III.resolve [Brit rɪˈzɒlv, Am rəˈzɑlv] CZASOW. nieprzech. (decide)

Tłumaczenia dla hasła itself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

itself w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła itself w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła itself w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

itself Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文