major w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła major w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.major [Brit ˈmeɪdʒə, Am ˈmeɪdʒər] RZECZOW.

II.major [Brit ˈmeɪdʒə, Am ˈmeɪdʒər] PRZYMIOT.

major-domo [Brit ˌmeɪdʒəˈdəʊməʊ, Am ˌmeɪdʒərˈdoʊmoʊ] RZECZOW.

major general [Brit, Am ˈˌmeɪdʒər ˈdʒɛn(ə)rəl] RZECZOW.

Ursa Major [Brit ˌəːsə ˈmeɪdʒə, Am ˌərsə ˈmeɪdʒər]

Tłumaczenia dla hasła major w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

major w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła major w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła major w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sergeant major Brit
C/D/E/F major

major Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

A major MUS

major Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła major w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文