misunderstanding w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła misunderstanding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

misunderstanding [Brit ˌmɪsʌndəˈstandɪŋ, Am ˌmɪsˌəndərˈstændɪŋ] RZECZOW.

I.misunderstand <prét, part passé misunderstood> [Brit ˌmɪsʌndəˈstand, Am ˌmɪsˌəndərˈstænd] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła misunderstanding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

misunderstanding w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła misunderstanding w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła misunderstanding w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

misunderstanding Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文