optimism w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła optimism w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

optimism [Brit ˈɒptɪmɪz(ə)m, Am ˈɑptəˌmɪzəm] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
béat pej

Tłumaczenia dla hasła optimism w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

optimism w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła optimism w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła optimism w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文