perfect w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła perfect w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.perfect RZECZOW. [Brit ˈpəːfɪkt, Am ˈpərfɪkt] LING

II.perfect PRZYMIOT. [Brit ˈpəːfɪkt, Am ˈpərfɪkt]

1. perfect (flawless):

perfect storm [ˌpəːfɪkt ˈstɔːm, Amˌpərfɛkt ˈstɔrm] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła perfect w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

perfect w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła perfect w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.perfect1 [ˈpɜ:fɪkt, Am ˈpɜ:r-] RZECZOW. no pl

word-perfect [ˌwɜ:dˈpɜ:fɪkt, Am ˌwɜ:rdˈpɜ:r-] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła perfect w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

perfect Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文