permis w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła permis w angielski»francuski słowniku

I.permit RZECZOW. [Brit ˈpəːmɪt, Am ˈpərmɪt]

II.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> CZASOW. przech. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

III.permit <part prés permitting; prét, part passé permitted> CZASOW. nieprzech. [Brit pəˈmɪt, Am pərˈmɪt]

epidermis [Brit ˌɛpɪˈdəːmɪs, Am ˌɛpəˈdərməs] RZECZOW.

I.Permian [Brit ˈpəːmɪən, Am ˈpərmiən] RZECZOW.

II.Permian [Brit ˈpəːmɪən, Am ˈpərmiən] PRZYMIOT.

permis w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła permis w angielski»francuski słowniku

epidermis <-mes> [ˌepɪˈdɜ:mɪs, Am -əˈdɜ:r-] RZECZOW.

II.surmise [ˈsɜ:maɪz, Am sɚˈmaɪz] RZECZOW. form (guess)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文