professional w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła professional w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.professional [Brit prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l, Am prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l] RZECZOW.

II.professional [Brit prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l, Am prəˈfɛʃ(ə)n(ə)l] PRZYMIOT.

non-professional [Brit, Am ˌnɑnprəˈfɛʃənəl] RZECZOW. PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła professional w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

professional w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła professional w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła professional w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

professional Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

professional Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文