queer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła queer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.queer [Brit kwɪə, Am kwɪr] RZECZOW. (homosexual)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła queer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

queer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła queer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.queer <-er, -est> [kwɪə(r), Am kwɪr] PRZYMIOT.

II.queer [kwɪə(r), Am kwɪr] RZECZOW. pej (a homosexual)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła queer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

queer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to queer sb's pitch Aus, Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文