struggle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła struggle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.struggle [Brit ˈstrʌɡ(ə)l, Am ˈstrəɡəl] RZECZOW.

3. struggle (difficult task, effort):

I.struggle through CZASOW. [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through)

II.struggle through CZASOW. [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] (struggle through [sth])

struggle back CZASOW. [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -]

struggle along CZASOW. [Brit ˈstrʌɡ(ə)l -, Am ˈstrəɡəl -] lit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
prodigieux/-ieuse

Tłumaczenia dla hasła struggle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

struggle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła struggle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à mort
ardu(e)

Tłumaczenia dla hasła struggle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

struggle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文