thin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła thin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.thin <part prés thinning; prét, part passé thinned> [Brit θɪn, Am θɪn] CZASOW. przech.

2. thin (disperse) → thin out

IV.thin <part prés etc thinning, thinned a. thin out> [Brit θɪn, Am θɪn] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też thin out

wafer-thin [Brit ˌweɪfəˈθɪn, Am ˈˌweɪfər ˈθɪn] PRZYMIOT.

I.thin out CZASOW. [Brit θɪn -, Am θɪn -] (thin [sth] out, thin out [sth])

thin-lipped [Brit θɪnˈlɪpt, Am ˌθɪnˈlɪpt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła thin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła thin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła thin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

thin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be thin on the ground Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文