transfer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła transfer w angielski»francuski słowniku

I.transfer RZECZOW. [Brit ˈtransfəː, ˈtrɑːnsfəː, ˈtranzfəː, ˈtrɑːnzfəː, Am ˈtræn(t)sfər]

II.transfer <part prés transferring; prét, part passé transferred> CZASOW. przech. [Brit transˈfəː, trɑːnsˈfəː, tranzˈfəː, trɑːnzˈfəː, Am trænsˈfər, ˈtrænsfər]

III.transfer <part prés transferring; prét, part passé transferred> CZASOW. nieprzech. [Brit transˈfəː, trɑːnsˈfəː, tranzˈfəː, trɑːnzˈfəː, Am trænsˈfər, ˈtrænsfər]

transfer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła transfer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła transfer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

transfer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文