whistle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła whistle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.whistle [Brit ˈwɪs(ə)l, Am ˈ(h)wɪsəl] RZECZOW.

I.whistle-stop [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌstɑp] Am RAIL RZECZOW.

II.whistle-stop <part prés whistle-stopping; prét, part passé whistle-stopped> [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌstɑp] Am RAIL CZASOW. nieprzech.

whistle-blower [Brit, Am ˈ(h)wɪsəl ˌbloʊ(ə)r] RZECZOW. inf

I.whistle up CZASOW. [Brit ˈwɪs(ə)l -, Am ˈ(h)wɪsəl -] inf (whistle up [sth])

I.wolf whistle [Brit ˈwʊlf wɪs(ə)l, Am ˈwʊlf ˌ(h)wɪsəl] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła whistle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to whistle Brit

whistle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła whistle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła whistle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

whistle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文