dot w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dot w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

II.dot <pres part dotting; past, past part dotted> [Am dɑt, Brit dɒt] CZASOW. przech.

dot-com [Am dɑtˈkɑm, Brit dɒtˈkɒm], dot.com RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła dot w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

dot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dot w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

dot-matrix printer [ˌdɒtmeɪtrɪksˈprɪntəʳ, Am ˌdɑ:tˈmeɪtrɪksprɪnt̬ɚ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła dot w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
dot, dot, dot inf

dot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(since) the year dot Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文