turn w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła turn w angielski»hiszpański słowniku

1.4. turn (change, alteration):

2.1. turn (place in sequence):

2.1. turn (to change the position, direction of):

voltear AmLat excluding RíoPl

3.1. turn (to reverse):

voltear AmLat excluding CSur
dar vuelta CSur
dar vuelta CSur
voltear AmLat excluding CSur
dar vuelta CSur
voltea la media AmLat excluding CSur

2.1. turn (to face in a different direction):

voltearse AmLat excluding CSur
left/right turn! Brit MILIT

2.2. turn (to change course, direction):

Zobacz też loose, advantage

I.loose <looser, loosest> [Am lus, Brit luːs] PRZYMIOT.

1.2. loose (not secure):

2. loose (free):

I.advantage [Am ədˈvæn(t)ɪdʒ, Brit ədˈvɑːntɪdʒ] RZECZOW.

2. advantage U (gain):

to take advantage of sb (seduce) euph, dated

II.advantage [Am ədˈvæn(t)ɪdʒ, Brit ədˈvɑːntɪdʒ] CZASOW. przech.

␂enesenre-Brit-s␂ also turn round">

II.turn against CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + prep + o)

II.turn back CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn away CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn aside CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn over CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o) (hand over)

I.turn on CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

III.turn on CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + prep + o)

IV.turn on CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + prep + o) (aim at)

I.turn out CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.turn out CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + adv + o) (produce)

III.turn out CZASOW. [Am tərn -, Brit təːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

turn w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła turn w angielski»hiszpański słowniku

turn Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)