ci-dessus w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ci-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ci-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

herein [Brit hɪərˈɪn, Am ˌhɪrˈɪn] PRZYSŁ.

Zobacz też over2, over1, cut

over2 [Brit ˈəʊvə, Am ˈoʊvər] RZECZOW. SPORT

I.over1 [Brit ˈəʊvə, Am ˈoʊvər] PRZYIMEK Over is used after many verbs in English ( change over, fall over, lean over etc.). For translations, consult the appropriate verb entry ( change, fall, lean etc.).
over is often used with another preposition in English ( to, in, on) without altering the meaning. In this case over is usually not translated in French: to be over in France = être en France; to swim over to sb = nager vers qn.
over is often used with nouns in English when talking about superiority ( control over, priority over etc.) or when giving the cause of something ( delays over, trouble over etc.). For translations, consult the appropriate noun entry ( control, priority, delay, trouble etc.).
over is often used as a prefix in verb combinations ( overeat), adjective combinations ( overconfident) and noun combinations ( overcoat). These combinations are treated as headwords in the dictionary.
For particular usages see the entry below.

III.over1 [Brit ˈəʊvə, Am ˈoʊvər] PRZYMIOT. PRZYSŁ.

II.cut <part prés cutting, prét, part passé cut> [Brit kʌt, Am kət] CZASOW. przech.

III.cut <part prés cutting, prét, part passé cut> [Brit kʌt, Am kət] CZASOW. nieprzech.

I.picture [Brit ˈpɪktʃə, Am ˈpɪk(t)ʃər] RZECZOW.

1. state (condition):

III.state [Brit steɪt, Am steɪt] PRZYMIOT. attr

1. state:

ci-dessus w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ci-dessus w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ci-dessus w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.above [əˈbʌv] PRZYMIOT. (previously mentioned)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文