entre-temps w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła entre-temps w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła entre-temps w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

betweentimes, betweenwhiles [Brit bɪˈtwiːntʌɪmz, Am bəˈtwintaɪmz] PRZYSŁ.

I.interim [Brit ˈɪnt(ə)rɪm, Am ˈɪn(t)ərəm] RZECZOW.

II.interim [Brit ˈɪnt(ə)rɪm, Am ˈɪn(t)ərəm] PRZYMIOT.

intervening [Brit ɪntəˈviːnɪŋ, Am ɪn(t)ərˈvinɪŋ] PRZYMIOT.

I.meanwhile [Brit ˈmiːnwʌɪl, Am ˈminˌ(h)waɪl] PRZYSŁ.

a while ago or back inf

Zobacz też worth

II.worth [Brit wəːθ, Am wərθ] PRZYMIOT. never attr

2. worth (of abstract value):

II.now [Brit naʊ, Am naʊ] PRZYMIOT. (current)

4. now (the present time):

2. time (specific duration):

3. time (hour of the day, night):

4. time (era, epoch):

5. time (moment):

6. time (occasion):

fois ż

7. time (experience):

il y a un début à tout
to make time with sb Am inf (chat up)
time please! Brit (in pub)

entre-temps w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła entre-temps w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła entre-temps w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też in between

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文