qu'as-tu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła qu'as-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

racing [Brit ˈreɪsɪŋ, Am ˈreɪsɪŋ] RZECZOW.

incidentally [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)li, Am ˌɪnsəˈdɛnt(ə)li] PRZYSŁ.

modelling [Brit ˈmɒd(ə)lɪŋ, Am ˈmɑdlɪŋ] RZECZOW.

I.work on CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on)

II.work on CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sb])

III.work on CZASOW. [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sth])

I.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] RZECZOW.

II.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] CZASOW. nieprzech. Am

Tłumaczenia dla hasła qu'as-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.m'as-tu-vu [matyvy] inf PRZYMIOT. inv

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf RZECZOW. mf

toi-même [twamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

qu'as-tu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła qu'as-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła qu'as-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. qui:

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

II.regarder [ʀ(ə)gaʀde] CZASOW. nieprzech. (s'appliquer à voir)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文