tais-toi w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tais-toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.shut up CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb] up, shut up [sb])

II.shut <part prés shutting, prét, part passé shut> [Brit ʃʌt, Am ʃət] CZASOW. przech.

3. shut (confine) → shut up

III.shut <part prés shutting, prét, part passé shut> [Brit ʃʌt, Am ʃət] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też shut up

II.shut up CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb] up, shut up [sb])

I.quiet [Brit ˈkwʌɪət, Am ˈkwaɪət] RZECZOW.

II.quiet [Brit ˈkwʌɪət, Am ˈkwaɪət] PRZYMIOT.

3. do (finish):

it's a poor do inf if

8. just (exactly, precisely):

it's just on 8 am Brit

Tłumaczenia dla hasła tais-toi w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

2. taire:

1. donc:

4. donc (pour renforcer une affirmation, un ordre, une question):

shut up, will you? inf
come again? inf

1. pitié:

pitié! (ça suffit) inf

tais-toi w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tais-toi w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

gardez la ligne! Québec
to hold the stage [or Brit, Aus floor]

2. hold (continue):