Professor w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Professor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

professor [Brit prəˈfɛsə, Am prəˈfɛsər] RZECZOW.

Regius professor [Brit ˈriːdʒɪəs, Am ˈridʒ(i)əs prəˌfɛsər] RZECZOW. Brit UNIV

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Professor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Professor w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Professor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła Professor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Professor Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文