heroes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła heroes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hero <pl heroes> [Brit ˈhɪərəʊ, Am ˈhɪroʊ] RZECZOW.

hero banner [ˈhɪərəʊ ˌbanə, Amˈhiroʊ ˌbænər] RZECZOW.

hero panel [ˈhɪərəʊ pan(ə)l, Amˈhiroʊ ˌpænəl]

II.hero worship <part prés etc hero worshipping, hero worshipped Am hero worshiping, hero worshiped> [Brit, Am ˈhiroʊ ˌwərʃəp] CZASOW. przech.

anti-hero [Brit ˈantɪhiːrəʊ, Am ˈæn(t)iˌhɪroʊ, ˈænˌtaɪˌhɪroʊ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła heroes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

heroes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła heroes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

hero <-es> [ˈhɪərəʊ, Am ˈhɪroʊ] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła heroes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

heroes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文