accent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła accent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.accent RZECZOW. [Brit ˈaks(ə)nt, ˈaksɛnt, Am ˈækˌsɛnt] (gen)

II.accent CZASOW. przech. [Brit akˈsɛnt, Am ˈækˌsɛnt, ækˈsɛnt]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła accent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

accent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła accent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
B.C.B.G.

Tłumaczenia dla hasła accent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

accent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文