summon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła summon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

5. summon → summon up

Zobacz też summon up

I.summon up CZASOW. [Brit ˈsʌmən -, Am ˈsəmən -] (summon up [sth])

Tłumaczenia dla hasła summon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to summon (à to)

summon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła summon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła summon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

summon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文