angielsko » niemiecki

I . act [ækt] RZECZOW.

5. act (performers):

act
Nummer ż fam

II . act [ækt] CZASOW. nieprzech.

7. act (take effect):

to act [on sth]
[auf etw akk ] wirken

act in CZASOW. przech. PSYCH

act up CZASOW. nieprzech. fam

ˈcaba·ret act RZECZOW.

class ˈact RZECZOW. Am

ˈCom·pa·nies Act RZECZOW.

Con·soli·dat·ing Act [kənˈsɒlɪdeɪtɪŋ-, Am -ˈsɑ:lədeɪt̬-] RZECZOW. LAW

ˈdou·ble act RZECZOW.

1. double act (performance):

2. double act (pair of entertainers):

Paar nt

ˈjug·gling act RZECZOW.

1. juggling act (circus act):

2. juggling act fig (task management):

ˈmeth·od-act CZASOW. nieprzech.

open·ing ˈact RZECZOW. THEAT

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文