nonsense w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła nonsense w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

nonsense [Brit ˈnɒns(ə)ns, Am ˈnɑnˌsɛns, ˈnɑnsəns] RZECZOW.

1. nonsense (foolishness):

no-nonsense [Brit nəʊˈnɒns(ə)ns, Am ˈˌnoʊ ˈnɑnˌsɛns] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła nonsense w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nonsense w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła nonsense w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła nonsense w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

nonsense Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to make (a) nonsense of sth Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文