signing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła signing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

signing [Brit ˈsʌɪnɪŋ, Am ˈsaɪnɪŋ] RZECZOW.

6. sign (indication, pointer):

signe m (of de)

I.sign off CZASOW. [Brit sʌɪn -, Am saɪn -] (sign off) (sign [sth] off, sign off [(on) sth])

V-sign [Brit ˈviːsʌɪn, Am ˈvi ˌsaɪn] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła signing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

signing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła signing w angielski»francuski słowniku

signing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

signing Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła signing w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文